Shabd Roop of Indra (Akarant Pulling)


What is Shabd Roop of Indra? Know below (शब्द रूप) shabd roop of indra in sanskrit grammar. इन्द्र ke Akarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाइन्द्रःइन्द्रौइन्द्राः
द्वितीयाइन्द्रम्इन्द्रौइन्द्रान्
तृतीयाइन्द्रेणइन्द्राभ्याम्इन्द्रैः
चर्तुथीइन्द्रायइन्द्राभ्याम्इन्द्रेभ्यः
पन्चमीइन्द्रात्इन्द्राभ्याम्इन्द्रेभ्यः
षष्ठीइन्द्रस्यइन्द्रयोःइन्द्राणाम्
सप्तमीइन्द्रेइन्द्रयोःइन्द्रेषु
सम्बोधनहे इन्द्र

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Indu
(इन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Jagat
(जगत्)
Jal
(जल - अकारान्त नपुंसकलिंग)
Janak
(जनक - अकारान्त पुंल्लिंग)
Janani
(जननी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Janta
(जनता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Jantu
(जन्तु - अकारान्त)
Jantu
(जन्तु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Jati
(जाति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Kamal
(कमल - नपुंसकलिंग)
Kanak
(कनक - अकारान्त)
Kanya
(कन्या)
Kapi
(कपि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Karm
(कर्म)
Karman
(कर्मन्)
Kaun
(कौन - नपुंसकलिंग)
Kaun
(कौन - पुंल्लिंग)
Kaun
(कौन - स्त्रीलिंग)
Kavi
(कवि)
Khargosh
(खरगोश)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :