Shabd Roop of Rama (Akarant Striling)


What is Shabd Roop of Rama? Know below (शब्द रूप) shabd roop of rama in sanskrit grammar. रमा ke Akarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमारमारमेरमा:
द्वितीयारमाम्रमेरमा:
तृतीयारमयारमाभ्याम्रमाभि:
चर्तुथीरमायैरमाभ्याम्रमाभ्य:
पन्चमीरमाया:रमाभ्याम्रमाभ्य:
षष्ठीरमाया:रमयो:रमाणाम्
सप्तमीरमायाम्रमयो:रमासु
सम्बोधनहे रमे!हे रमे!हे रमा:!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Rashi
(राशि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
Ratri
(रात्रि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Ravi
(रवि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rishi
(ऋषि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ritu
(ऋतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sadhu
(साधु - पुंल्लिंग)
Sakhi
(सखि)
Samadhi
(समाधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Samay
(समय - अकारान्त पुंल्लिंग)
Samraj
(सम्राज्)
Sandhi
(सन्धि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Sarathi
(सारथि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Sarit
(सरित्)
Sena
(सेना - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Senani
(सेनानी)
Setu
(सेतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Shadanan
(षडानन - अकारान्त पुंल्लिंग)
Shashak
(शशकः)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :