Shabd Roop of Dant (Akarant Pulling)


What is Shabd Roop of Dant? Know below (शब्द रूप) shabd roop of dant in sanskrit grammar. दन्त ke Akarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमादन्तःदन्तौदन्ताः
द्वितीयादन्तम्दन्तौदन्तान्
तृतीयादन्तेनदन्ताभ्याम्दन्तैः
चर्तुथीदन्तायदन्ताभ्याम्दन्तेभ्यः
पन्चमीदन्तात्दन्ताभ्याम्दन्तेभ्यः
षष्ठीदन्तस्यदन्तयोःदन्तानाम्
सप्तमीदन्तेदन्तयोःदन्तेषु
सम्बोधनहे दन्तहे दन्तौहे दन्ताः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Data
(दाता)
Datra
(दातृ)
Dev
(देव - अकारान्त पुंल्लिंग)
Dhanush
(धनुष - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhanush
(धनुष् - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhenu
(धेनु)
Dhool
(धूल)
Dhwani
(ध्वनि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Dik
(दिक्)
Din
(दिन - अकारान्त)
Dirgh
(दीर्घ - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Disha
(दिशा)
Edaka
(एड़का)
Etat
(एतत् - नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - पुंल्लिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द)
Fal
(फल - नपुंसक लिंग)
Fool
(फूल - नपुंसकलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :