Shabd Roop of Bindu (Ukarant Pulling)


What is Shabd Roop of Bindu? Know below (शब्द रूप) shabd roop of bindu in sanskrit grammar. बिन्दु ke Ukarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाबिन्दुःबिन्दूबिन्दवः
द्वितीयाबिन्दुम्बिन्दूबिन्दून्
तृतीयाबिन्दुनाबिन्दुभ्याम्बिन्दुभिः
चर्तुथीबिन्दवेबिन्दुभ्याम्बिन्दुभ्यः
पन्चमीबिन्दोःबिन्दुभ्याम्बिन्दुभ्यः
षष्ठीबिन्दोःबिन्द्वोःबिन्दूनाम्
सप्तमीबिन्दौबिन्द्वोःबिन्दुषु
सम्बोधनहे बिन्दोहे बिन्दूहे बिन्दवः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Buddhi
(बुद्धि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chandra
(चन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Chataka
(चटका - स्त्रीलिंग)
Chhaatra
(छात्रा - स्त्रीलिंग)
Chhatra
(छत्र - नपुंसकलिंग)
Chhavi
(छवि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhaya
(Chhaya - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhota
(छोटा - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Chinta
(चिन्ता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Chuhiya
(चुहिया)
Dant
(दन्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Data
(दाता)
Datra
(दातृ)
Dev
(देव - अकारान्त पुंल्लिंग)
Dhanush
(धनुष - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhanush
(धनुष् - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhenu
(धेनु)
Dhool
(धूल)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :