Shabd Roop of Bhakti (Ikarant Striling)


What is Shabd Roop of Bhakti? Know below (शब्द रूप) shabd roop of bhakti in sanskrit grammar. भक्ति ke Ikarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाभक्तिःभक्तीभक्तयः
द्वितीयाभक्तिम्भक्तीभक्तीः
तृतीयाभक्त्याभक्तिभ्याम्भक्तिभिः
चर्तुथीभक्त्यै, भक्तयेभक्तिभ्याम्भक्तिभ्यः
पन्चमीभक्त्याः, भक्तेःभक्तिभ्याम्भक्तिभ्यः
षष्ठीभक्तयाः, भक्तेःभक्त्योःभक्तीनाम्
सप्तमीभक्त्याम्, भक्तौभक्त्योःभक्तिषु
सम्बोधनहे भक्तेहे भक्तीहे भक्तयः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Bhavya
(भाग्य - अकारान्त)
Bhawat
(भवत् - पुंल्लिंग)
Bhawat
(भवत् - स्त्रीलिंग)
Bhed
(भेड़)
Bhubhrat
(भूभृत्)
Bindu
(बिन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Buddhi
(बुद्धि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chandra
(चन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Chataka
(चटका - स्त्रीलिंग)
Chhaatra
(छात्रा - स्त्रीलिंग)
Chhatra
(छत्र - नपुंसकलिंग)
Chhavi
(छवि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhaya
(Chhaya - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhota
(छोटा - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Chinta
(चिन्ता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Chuhiya
(चुहिया)
Dant
(दन्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Data
(दाता)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :