Shabd Roop of Din (Akarant Striling)


What is Shabd Roop of Din? Know below (शब्द रूप) shabd roop of din in sanskrit grammar. दिन ke Akarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमादिनम्दिनेदिनानि
द्वितीयादिनम्दिनेदिनानि
तृतीयादिनेनदिनाभ्याम्दिनैः
चर्तुथीदिनायदिनाभ्याम्दिनेभ्यः
पन्चमीदिनात्दिनाभ्याम्दिनेभ्यः
षष्ठीदिनस्यदिनयोःदिनानाम्
सप्तमीदिनेदिनयोःदिनेषु
सम्बोधनहे दिनम्हे दिनेहे दिनानि

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Dirgh
(दीर्घ - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Disha
(दिशा)
Edaka
(एड़का)
Etat
(एतत् - नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - पुंल्लिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द)
Fal
(फल - नपुंसक लिंग)
Fool
(फूल - नपुंसकलिंग)
Gachchhat
(गच्छत्)
Gagan
(गगन - अकारान्त)
Gaj
(गजः)
Gati
(गति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Gau
(गौ)
Gauraya
(गौरया - स्त्रीलिंग)
Ghat
(घट - अकारान्त पुंल्लिंग)
Ghatika
(घटिका - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Ghoda
(घोड़ा)
Giri
(गिरि - इकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :