Shabd Roop of Manohar (Akarant Pulling)


What is Shabd Roop of Manohar? Know below (शब्द रूप) shabd roop of manohar in sanskrit grammar. मनोहर ke Akarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमामनोहरःमनोहरौमनोहराः
द्वितीयामनोहरम्मनोहरौमनोहरान्
तृतीयामनोहरेणमनोहराभ्याम्मनोहरैः
चर्तुथीमनोहरायमनोहराभ्याम्मनोहरेभ्यः
पन्चमीमनोहरात्मनोहराभ्याम्मनोहरेभ्यः
षष्ठीमनोहरस्यमनोहरयोःमनोहराणाम्
सप्तमीमनोहरेमनोहरयोःमनोहरेषु
सम्बोधनहे मनोहरहे मनोहरौहे मनोहराः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Mata
(माता)
Mati
(मति)
Matra
(मातृ)
Mayur
(मयूर)
Mitra
(मित्र)
Mor
(मोर)
Mratyu
(मृत्यु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Muni
(मुनि)
Mushika
(मूषिका)
Naam
(नाम)
Nabhas
(नभस्)
Nabhi
(नाभि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Nadi
(नदी - स्त्रीलिंग)
Naman
(नामन्)
Nari
(नारी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Nasika
(नासिका)
Nisha
(निशा)
Paatra
(पात्र - नपुंसकलिंग)
Palandu
(पलाण्डु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Paridhi
(परिधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :